Pornind de la premisa că jocul a fost, este și va rămâne pentru totdeauna o formă de activitate accesibilă şi atractivă la orice vârstă, de altfel, o activitate umană fundamentală, alături de muncă, învăţare şi creaţie, un grup de autori-cercetători aduc în fața publicului cititor, o lucrare axată pe această problematică. Aparent, o problematică adecvată vârstelor mici, dar, în realitate, cu adresabilitate la orice vârstă și în diferite context situaționale, ceea ce a făcut ca demersul de sistematizare a abordărilor și a considerațiilor să se materializeze în apariția unui dicționar de specialitate, încadrat în colecția Paedagogia, coordonată de către prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș, la Editura Presa Universitară Clujeană.

Dicționarul de Pedagogia jocului – Ramona Răduţ-Taciu (coord.), Muşata-Dacia Bocoş, Cornelia Stan, Lavinia Niţulescu – prezintă, pe parcursul a peste 400 de pagini, terminologia domeniului ludic școlar și extrașcolar, într-o manieră diversificată, dată atât de nuanțările curriculare românești de actualitate, cât și de nevoia asigurării unei continuități pe parcursul vârstelor de referință ale celor care practică jocul.

Spiritul în care este elaborată această lucrare este unul accentuat pragmatic, intenția autorilor fiind de a sprijini, în maniere explicite, demersurile didactice și educaționale ale celor care valorifică jocul și activitățile ludice în cele mai diverse contexte.

Remarcăm faptul că autorii au fost preocupați atât de termeni pedagogici, cât și de sintagme pedagogice aferente domeniului pedagogia jocului, pentru care se oferă clarificări conceptuale operaționale, descriptive și explicative pentru o serie de termeni și sintagme pedagogice, evidenţieri ale elementelor esenţiale, definitorii, eventual cu indicarea genului proxim şi a diferenţei specifice. Definiţiile pedagogice sunt formulate făcându-se apel la operaţii logico-semantice, la abordări explicative şi descriptive, la formulări operaționale, fără echivoc, la ilustrări didactice și metodice, la interrelaționarea sistemică a termenilor pedagogici și a sintagmelor pedagogice. În funcţie de conceptul definit sau de sintagma definită, s-au evidenţiat implicaţiile pedagogice, psihologice, curriculare, didactice, manageriale, sociologice, filozofice, ergonomice, legislative, informatice, economice, etice, axiologice, specifice teoriei comunicării. Analizele şi interpretările oferite sunt de actualitate, cu forţă explicativă şi ilustrativă, cu un limbaj de specialitate consecvent, unitar, actual, modern, în măsură să ofere explicitări ale semnificaţiilor educaţionale, realizate din perspective ştiinţifice multiple, operante în analizele, sintezele, cercetările teoretico-fundamentale şi practic-aplicative din domeniul pedagogiei jocului, respectiv în teoria şi practica jocului şi a jocului didactic.

Merită să subliniem faptul că autorii s-au preocupat și de analizarea unor termeni și a unor sintagme pedagogice care fac trimitere la perioade mai puțin abordate în contextul activităților ludice. Ester vorba despre primul an de viață al copilului, pe de o parte, și, pe de altă parte, despre zona vârstei adulte, inclusiv pe domeniul paliativ. Autorii nu neglijează nici faptul că jocul există de la începuturile omenirii, el fiind practicat de persoanele de toate vârstele, din toate colţurile lumii, din toate culturile, în modalităţi individuale sau colective, cu scopuri multiple: socializare, intercunoaştere, sensibilizare, dezvoltare personală, relaxare, odihnă etc.

Toate aceste elemente menționate de noi se constituie în puncte forte ale lucrării și îi asigură acesteia relevanță educațională și valoare adăugată.

Corolarul cărții este idea că jocul este valorificat în contexte didactice şi educaţionale, în scopuri instructiv-educative, în vederea modelării personalității educabililor și sprijinirii formării acestora, ca formă fundamentală de activitate didactică, respectiv ca mijloc de realizare a educaţiei. Astfel, el permite realizarea de obiective corespunzătoare educaţiei intelectuale, morale, estetice, fizice, tehnologice, pentru sănătate etc., într-o atmosferă destinsă, relaxantă, constructivă, pozitivă, stimulativă, tonifiantă, caracterizată de bună dispoziţie şi de bucurie. Explicitările, exemplele și ilustrările din text sunt de un real folos educatorilor, cadrelor didactice, educabililor și chiar părinților acestora.

Întregul demers de informare şi de documentare al cititorului este facilitat de explicitări, considerații, ilustrări, trimiterile care sunt realizate la alți termeni pedagogici şi la alte sintagme, aflate în legătură cu termenul analizat, precum şi de evidenţierea implicaţiilor teoretice şi practice. În acest fel, cititorului i se dezvoltă spiritul reflexiv, activ, critic- constructiv şi de argumentare, el fiind sprijinit în exersarea unei gândiri active, logice şi sistemice în legătură cu fenomenul educaţional şi problematica sa actuală și în exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate.

Utilitatea dicţionarului este întregită prin conceperea unui set de aplicaţii generale (212 ca număr) cu valenţe formative şi informative, care pot fi realizate individual sau în grup, pentru concepte şi sintagme, la alegerea cititorilor.

Lucrarea valorifică surse bibliografice – tratate, dicţionare, volume, cărţi, reviste şi surse Web actuale şi relevante în prezent în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Prin densitatea ideatică şi prin bogăţia consideraţiilor şi ilustrărilor curriculare, didactice şi metodice, lucrarea se constituie într-o resursă bibliografică ce poate fi valorificată, cu succes, de către practicieni din educaţie, formatori în activităţile cu adulţii, studenţi şi de către alte categorii de persoane. Punând la dispoziţia tuturor un suport bibliografic consistent, care să fie receptat activ şi critic-constructiv de publicul căruia i se adresează, Dicționarul de Pedagogia jocului își validează consistenţa ştiinţifică și relevanța educațională, ceea ce îi vor asigura un loc bine meritat în literatura pedagogică românească.

Prof. univ. dr. Liliana Ciascai, Universitatea Babeș-Bolyai

Sursa foto: Facebook.com

Distribuie: